BIOMAXTM е енергоефективна система, подходяща за ферми, хранително-вкусовата промишленост, пречиствателни станции за отпадни води и др.

 • Системата се захранва от биомаса, която може да използва директно като гориво или може да бъде преобразувана до биогаз чрез анаеробно разграждане  
 • Системата произвежда електричество, както и безплатна гореща вода (90°C) и/или пара,както и битова гореща вода
 • Освен в режима на когенерация (електрическа и топлинна енергия), системата може да доставя и безплатна охладена вода (7°C) чрез допълнителни абсорбционни системи (режим тригенерация)
 • Допълнителна полза от производството на биогаз за BIOMAX е безплатният висококачествен почвен обогатител, отпаден продукт от процеса
 • Всяка система се изгражда по индивидуален проект и се оразмерява така, че да се гарантира максимална ефективност
biomass schema

Ползи от BIOMAX

 • Произвежда няколко вида енергия едновременно
 • Използва напълно възобновяеми източници (биомаса и биогаз)
 • Повишава енергийната ефективност
 • Намалява въглеродните емисии
 • Осигурява икономия на първична енергия
 • Осигурява финансови икономии
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията
 • Цялостна поддръжка и ремонт
 • Дистанционно управление и наблюдение на системата
 • Възможност за удължена гаранция